MAP Třinecko

page.php

Popis projektu

Místní akční plán III v ORP Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138) spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání navazuje na předchozí projekty Místní akční plán (I a II) v ORP Třinec, které probíhaly v letech 2016-2022. Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Pokračuje v rozvoji o aktualizaci místního akčního plánování, monitorování a vyhodnocování MAP. Cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především mezi pedagogy a zřizovateli.

Nositelem projektu MAP III v ORP Třinec je statutární město Třinec.

Doba realizace projektu: 01.02.2022 – 30.11.2023

Rozpočet projektu: 2 752 800,40 Kč

Financování projektu:

2 339 880,34 Kč (85% dotace EU) 

275 280,04 Kč (10% státní rozpočet)

137 640,02 Kč (5% vlastní zdroje)

Projekt MAP III vymezuje tyto cílové skupiny:

 • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti
  neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • rodiče dětí a žáků
 • veřejnost
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 •  

V rámci projektu budou v následujících 22 měsících realizovány např. tyto aktivity:

Aktivita A1 Rozvoj a aktualizace MAP
Realizace a prohlubování procesu společného místního akčního plánování, podpora udržení partnerství v území, rozvoje samotného MAP, aktualizace dokumentace MAP a zpracování akčních plánů a zároveň rozvoj spolupráce s ostatními projekty OP VVV.

  • A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
  • A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
  • A 1.3 Pracovní skupina pro financování
  • A 1.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pro rozvoj potenciálu každého žáka
  • A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • A 1.6 Pracovní skupiny pro další témata
  • A 1.7 Podpora škol v plánování
  • A 1.8 Místní akční plánování
  • A 1.9 Spolupráce s KAP
  • A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území
  • A 1.11 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními
 •  

Aktivita A2 Evaluace procesu MAP
Vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020.

Jedná se o vyhodnocení procesů partnerství, účinnosti přínosů a dopadů dosavadních aktivit na podporu rozvoje partnerství a rozvoje kapacit na území, pro které byl MAP zpracován, tzn. na to, co se podařilo dosáhnout v daném období (tj. realizací projektů MAP I, MAP II a MAP III).

 

 

Facebook Pagelike Widget

Kalendář