MAP Třinecko

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (PS) představují odborné platformy pro diskusi, sdílení zkušeností a plánování aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání. Pracovní skupiny jsou poradními orgány Řídícího výboru, jež jsou sestaveny pro řešení jednotlivých tematických povinných okruhů projektu a dále k řešení problematiky, které vzešly z vlastních šetření a provedených analýz území. Počet a zaměření pracovních skupin se tudíž odvíjí jednak od metodických pokynů, tak dle potřeb území.

Členy pracovních skupin tvoří především aktéři působící ve formálním i neformálním vzdělávání (zástupci vedení škol, pedagogové), dále např. zástupci zřizovatelů a dalších relevantních odborníků.

V projektu funguje 6 pracovních skupin v celkovém počtu 24 osob (6 vedoucích a 18 členů) z toho jsou 4 povinné PS: PS pro financování, PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti a 2 volitelné: PS polytechnika a digitalizace, PS podnikavost a kariérové poradenství.

Identifikace místních lídrů:

  • Pracovní skupina Pro financování – Ing. Magda Nogová
  • Pracovní skupina Pro rovné příležitosti – PhDr. Dalibor Pyszko
  • Pracovní skupina Podnikavost a kariérové poradenství – Ing. Soňa Gajdaczová
  • Pracovní skupina Polytechnika a digitalizace – doc. Ing. Jiří Cieńciala, CSc.