MAP Třinecko

page.php

MAP I

Místní akční plán v ORP Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000122) se realizoval od 01.01.2016 do 31.10.2017. Celkový rozpočet projektu činil 3 293 169,60 Kč, z toho náklady na aktivity činily 940 905,60 Kč.

Popis projektu

Projekt vede ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podporovat spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení specifických problémů a potřeb ORP Třinec. Projekt se zaměří jak na prioritní a doporučená opatření MAP, tak na průřezová nebo další témata zjištěná na základě analýzy aktuálního stavu a odborné diskuze. Výstupem projektu bude MAP v ORP Třinec.

Plán projektu

Místní akční plán začínal tvorbou dokumentu zachycujícího investiční priority v území, výběrem opatření, na která se MAP zaměří a vybudováním znalostních kapacit, které se budou jednotlivým opatřením věnovat. Hlavním smyslem bylo tedy identifikovat tematické oblasti vzdělávání, které jsou z hlediska území významné a jejich řešení není dostatečným způsobem pokryto intervencemi z národní úrovně.

Více informací o MAP I :

http://map1.trinecko.cz

Facebook Pagelike Widget

Kalendář